Hãy dùng các tiện ích thông minh của Hanwha Life để:

Tìm hiểu sản phẩm

nhấp vào đây

about us

Tuyển dụng

Do nhu cầu mở rộng hoạt động, Hanwha Life Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng những vị trí sau:

 Miền Bắc  Miền Trung Miền Nam

1. Giám Đốc Kinh doanh Khu vực - Hà Nội

2. Giám Đốc Phát triển Kinh doanh – Hòa Bình

3. Giám Đốc Kinh doanh Khu vực - Thái Nguyên

4. Giám sát Dịch vụ Khách hàng Văn phòng Resco-Hà Nội

5. Chuyên viên Pháp chế Đại lý Miền Bắc

1. Giám đốc Kinh doanh Khu vực - Đà Lạt

2. Giám Đốc Phát triển Kinh doanh – Buôn Hồ

3. Chuyên viên Huấn luyện - Văn phòng Gia Lai

4. Chuyên viên Huấn luyện - Văn phòng Đà Lạt

5. Chuyên viên Huấn luyện - Văn phòng Huế

6. Nhân viên Dịch vụ Khách hàng - Văn phòng Huế

7. Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng - Văn phòng Huế

8. Chuyên viên Pháp chế Đại lý Miền Trung

 

 

1. Phó Giám Đốc Phát triển Kênh phân phối

2. Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh

3. Chuyên viên Huấn luyện - Văn phòng Hồ Chí Minh

4. Phó phòng Hành chánh Đại lý

6. Nhân viên Kế hoạch Kinh doanh

7. Chuyên viên Cấp cao Giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm

8. Chuyên viên Kiểm soát Phí Bảo hiểm

9. Chuyên viên Pháp chế Đại lý - Văn phòng Hồ Chí Minh

10. Nhân viên Dịch vụ Khách hàng -  Văn phòng Đồng Nai

11. Nhân viên Hành chính Đại lý - Văn phòng Hồ Chí Minh

12. Nhân viên Phát triển Sản phẩm